Karpf
Karel
Klubové číslo: 354
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
Telefon : 605 888 298