PLÁN ČINNOSTI KPEP NA ROK 2011

 1. V termínu 19.8. – 4.9. uspořádat v součinnosti s PřF UK 72.ročník výstavy exotického ptactva a rostlin v BZUK.
 2. V termínu 27.10. – 30.10. garantovat v součinnosti s Výstavištěm v Lysé n.L. výstavu EXOTIKA, jejíž nedílnou součástí je mistrovství KPEP bodovaných ptáků – Ptačí svět.
 3. V termínu 7.10. – 9.10. se aktivně zúčastnit výstavy Exota Olomouc včetně podpory v dopravě exponátů našich členů na tuto výstavu.
 4. Pokračovat v prodeji bodovacích klecí a s tím související propagace tohoto způsobu vystavování.
 5. Dále rozvíjet spolupráci s oběma hlavními partnery klubu na poli sponzoringu – firmami RABINA s.r.o. a DARWINS PET s.r.o., případně aktivně vyhledávat obdobné formy spolupráce i s dalšími potenciálními partnery.
 6. V dohodnutých termínech konat členské schůze v prostorách Emauz v Praze 2, v jejich programu zajistit kvalitní přednášky pro členy i příznivce klubu. O činnosti výboru a dění v klubu informovat formou Zpravodaje KPEP, webových stránek klubu a prostřednictvím chovatelských periodik.
 7. Pokračovat v činnosti PS KPEP – druhové rozmanitosti, neofémy modrokřídlé, malých papoušků a dalších, aktivně se podílet na mezinárodní spolupráci na tomto poli včetně účasti na avizované konferenci pro EU v SRN jakožto oficiální partner zahraničních kolegů pro ČR, případně SR.
 8. Průběžně aktualizovat a doplňovat naše webové stránky včetně nově přidaného internetového obchodu krmiv a propagačních materiálů klubu a i touto cestou získávat další finanční zdroje.
 9. Průběžně obohacovat klubovou knihovnu o hodnotné publikace včetně zahraničních, dále dokončit restrukturalizaci knihovny včetně jejího knihovního řádu.
 10. Uspořádat minimálně jeden klubový zájezd, přičemž výše klubového příspěvku na danou akci se bude odvíjet od momentální finanční a hospodářské situace klubu.
 11. Pokračovat v udílení titulu Mistr klubu a Putovního poháru Svatopluka Vlasáka.
 12. Pokračovat a dále rozvíjet spolupráci KPEPu s časopisy Nová Exota, Fauna a Papoušci.
 13. V rámci dokončené změny stanov klubu připravit a vydat nové průkazy členů.
 14. Udržovat a rozvíjet stálé expozice klubu v BZUK a ve Vrtbovské zahradě pod Pražským hradem.
 15. Dohodnout spolupráci s ČSCH pro účast klubu na světových šampionátech C.O.M.
 16. Udržovat a rozvíjet chovatelské a přátelské styky s družebními zahraničními organizacemi v Reutlingenu a Roane a s kluby a spolky na české domácí scéně – KCHBVPaH, SCHHAPP.
 17. Připravit a vydat nový adresář KPEP pro období 2012 – 2013.

Tento plán činnosti byl projednán na zasedání výboru KPEP dne 15.2.2011 a schválen výroční členskou schůzí dne 5.3.2011.