Uvažujete o členství?

patříme mezi nejlepší již od roku 1930

PLÁN ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ KPEP NA ROK 2022

 • 1. Veškeré body zde uvedené mohou doznat řady změn v ohledu na to, jak se budou vyvíjet případná opatření vlády a krajů ČR a EU proti COVID-19, respektive jiné omezující situaci.
 • 2. Rozpočet KPEP je koncipován tak, že nám bude umožněna kompletní činnost. V okamžiku, kdy bude jasné, že není umožněno uspořádat především výstavu v BZUK, bude výrazně redukován a krácen, aby nebyla ohrožena ekonomická situace klubu. Rozpočet je vyrovnaný ve výši 547 000,- Kč.
 • 3. V termínu 11.6. uspořádat 18. DERBY drobných exotů v Nymburce – Moštárně ve spolupráci s AG klubem a KCHZČR a KCHR.
 • 4. V termínu 18.6. se zúčastnit Semináře chovatelov papagájov v Kálnici (SK). Zájemci o účast kontaktují předsedu či jednatele klubu, KPEP poskytne příspěvek na dopravné, poplatek semináře a ubytování si každý hradí sám.
 • 5. V termínu 12.8. – 28.8. uspořádat v součinnosti s BZ PřF UK a Společností Laguna 83.ročník výstavy exotického ptactva a rostlin v BZUK.
 • 6. Termín 10.9. – Klubová výstava AG klubu v Nymburce a Klubová výstava korel v Krchlebech.
 • 7. V termínu 30.9. – 2.10. se aktivně účastnit 14. Celostátní výstavy agapornisů partnerského klubu CZAC.
 • 8. V termínu 7-9 října se aktivně účastnit výstavy EXOTA Olomouc a Otevřeného mistrovství ČR bodovaných ptáků. V případě zájmu zorganizovat zájezd členů klubu.
 • 9. V termínu 26. – 30. 10. garantovat v součinnosti s Výstavištěm v Lysé n.L. 14. ročník výstavy EXOTIKA, jejíž nedílnou součástí bude Mistrovství KPEP bodovaných ptáků, včetně celostátní výstavy ČKCHK, KCHR a Polabského derby CZAC.
 • 10. V termínech 9-10.7. a 11. – 13. 11. se zúčastnit výstav KCHEPK v Klatovech.
 • 11. Spolupracovat s partnerem klubu – BIOPARK ŠTÍT – na praktické ochraně přírody - nový projekt ŽIVÉ POKLADY NAŠÍ PŘÍRODY.
 • 12. V termínech vždy první soboty v měsíci (duben – prosinec mimo září) konat členské schůze v prostorách Emauz a BZUK v Praze 2, v jejich programu zajistit kvalitní přednášky s ptačí tématikou pro členy i příznivce klubu.
 • 13. Pokračovat v udílení Putovního poháru Svatopluka Vlasáka a titulu Mistr KPEP.
 • 14. Pokračovat ve spolupráci s mediálním partnerem KPEPu - s časopisem Nová Exota, rozvíjet stálou expozici KPEP ve Vrtbovské zahradě..
 • 15. Pokračovat dle vývoje hospodaření ve výměně výstavního fundusu, v termínech po ukončení výstavy v BZUK.
 • 16. Na základě opakovaných a mnohočetných reakcí veřejnosti na akcích klubu připravit vypracování propagačních materiálů klubu na téma obhajoby a vysvětlení etického chovatelství laické veřejnosti.
 • 17. V souvislosti s neustálým navyšováním vstupních nákladů navýšit klecné respektive startovné na soutěžních výstavách klubu. Ale ne nastavením pevné částky tak, aby bylo možno s cenou startovného či klecného pracovat, tedy i,v případě zajištění dalších zdrojů financování (sponzoring) či snížení nákladů, směrem dolů.
 • 18. V souvislosti s blížícím se výročí 100 let KPEPu začít připravovat pamětní publikaci o historii klubu, zatím zpracováno do roku 1980 (Veger, Řapek).
 • 19. Uspořádat klubový zájezd na výstavu a burzu Reggio de Emilia.
 • 20. Připravit propagační materiály KPEPu v anglické, německé a francouzské verzi pro účast na Světovém šampionátu C.O.M. 2023.
 • 21. Na popud připomínek členů klubu začít připomínkovat a trvat na řešení neutěšené situace ve Sboru posuzovatelů okrasného a exotického ptactva ČSCH, který dle dohody s ČSCH využíváme i pro naše výstavy.

Tento plán činnosti a hospodaření KPEP pro rok 2022 byl schválen výroční členskou schůzí 5.3.2022.

Knihovní řád

Knihovna Klubu přátel exotického ptactva (KPEP)

1) Poslání a činnost knihovny:

Knihovna KPEP je knihovnou klubu. Je zřízena za účelem poskytovat knihovnické služby především řádným členům KPEP.

2) Knihovnické služby pro členy KPEP

Knihovna KPEP poskytuje členům KPEP po předložení platného průkazu výpůjční služby bezplatně.

„Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník se souhlasem výboru“ (viz Závěrečná ustanovení)

Výbor klubu udělil k 1. 7. 2011 tuto výjimku:

Umožnit výpůjční služby i nečlenům za následujících podmínek:

1) vypůjčení dokumentů je možné jen v knihovně klubu, po předchozí domluvě.

2) při vypůjčení dokumentů je vybírána jasně a předem stanovená vratná záloha dle sazebníku. Při vrácení knihy je záloha vrácena zpět.

3) do výpůjční knihy jsou zaznamenávány následující údaje: datum, jméno, výše zálohy, podpis vypůjčitele + podpis a razítko knihovníka a je vydán účetní doklad o převzetí vratné zálohy. Po vrácení dokumentu datum vrácení a podpis vypůjčitele + podpis a razítko knihovníka o vrácení dokumentu i zálohy.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3) Obecná ustanovení

Uživatelské podmínky
Členu do 15 let věku mohou dokument vypůjčit rodiče nebo zákonný zástupce.

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny KPEP
Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo ostatním členům výboru KPEP.

Výpůjční lhůta a podmínky
Výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc, může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
Uživatel nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
Uživatel je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje výbor klubu.
Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 3 dokumenty.

4) Závěrečná ustanovení

Ruší se předchozí knihovní řád KPEP z 1. 6. 2008.
Tento Knihovní řád platí od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou.

Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník se souhlasem výboru.

Sazebník vratných záloh pro nečleny KPEP:

Typ dokumentu

Výše vratné zálohy

Časopis, katalog

100 Kč

Kniha, vázané ročníky časopisů

1000 Kč

Seznam všech dostupných a vypůjčitelných dokumentů v knihovně .

Kontakt
Ladislav Žoha
Tel.: 732 483 540
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výbor klubu

PŘEDSEDA

Ladislav Žoha

732 483 540

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MÍSTOPŘEDSEDA

Magdalena Žohová

603 211 381

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JEDNATEL

Zdeněk Vandělík

602 237 130

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MATRIKÁŘ

Václav Vosyka

604 927 882

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT ČKCHK

Jaroslav Nesvorný

603 269 636

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT CZAC

Karel Novák

737 814 727

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT KCHEPK

Antonín Korec

725 448 507

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT KCHBOVPaH

Zbyněk Laube

723 568 103

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT KCHR

 Hrubeš Jan

 607 811 200

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT BIOPARK ŠTÍT

Antonín Hnízdil

774 993 192

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT SPOLEČNOST LAGUNA

Aneta Vychytilová

731 110 286

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT STÁLÝCH EXPOZIC

Václav Beníšek

739 684 505

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GARANT SOUTĚŽNÍCH VÝSTAV

Josef Markytán

773 056 006

 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontrolní a revizní komise

PŘEDSEDA Stanislav Hybler 603 479 223 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
ĆLEN Filip Starosta 777 671 586 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ĆLEN Jana Černá 607 009 721 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2021-2024

Rádi Vás přivítáme mezi sebe, ať už jste zkušený chovatel, nebo jenom fanoušek ptactva.

Prostudujte si pozorně stanovy klubu

Napište, nebo zavolejte našemu matrikáři, který Vám pomůže s přihláškou.

Zpracování osobních údajů

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Odběr novinek e-mailem

Pro využívání služby odběru novinek e-mailem (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.

Diskusní fórum

Při vkládání příspěvku do diskusního fóra  Vaši e-mailovou adresu. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží jako proti-spamové opatření a jako kontaktní údaj pro odpovědi na Váš příspěvek.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Prohlášení k užití Google Translate

Pokud je k překladu stránek použit překladač Google, řídí se jeho užití podmínkami Google Inc.: Viz http://www.google.com/intl/cs/policies.

Zpravodaje klubu

rok 2018

 • Zpravodaj č. 1/2018

rok 2017

rok 2016

 • Zpravodaj č. 1/2016

rok 2015

 • Zpravodaj č. 1/2015

rok 2014

 • Zpravodaj č. 1/2014

rok 2012

rok 2011

rok 2010

rok 2009

Oběžníky

rok 2008

rok 2007

rok 2006

 • Oběžník č. 4/2006
 • Oběžník č. 3/2006
 • Oběžník č. 2/2006
  • 2/2006
 • Oběžník č. 1/2006

rok 2005

Kluby v KPEP

CZAC
ČKCHK
KCHA
KCHBOH
KCHEPK
KCHR

Partneři KPEP

Spolupracujeme

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118