Historie zpravodaje

Stručná historie "Zpravodaje klubu pěstitelů exotického ptactva"

Klub pěstitelů exotického ptactva byl založen v červnu roku 1930. Vydávání odborného časopisu bylo jedním z jeho hlavních úkolů. Již dříve byla sice zavedena rubrika o chovu exotických ptáků v časopise "Rádce-Český rolník", ale pro neshody s vydavatelstvem bylo přikročeno k vydávání samostatného časopisu. Proto mohlo vyjít první číslo již 15. dubna 1931. V té době měl klub pouze 32 členů.

Vydání I. ročníku bylo umožněno dary tiskovému fondu, poněvadž klubovní pokladna zela prázdnotou a bylo nutno ještě počítat s deficitem první klubové výstavy. Z dárců, jejichž pomocí se tehdy mohlo přikročit k tomuto dílu, budiž jmenováno prvních pět, a to: Jaroslav Čapek Kč 130,- ,Arnošt Müller Kč 100,- ,T.L.Perthen Kč 100,- ,Robert Weber Kč 100,- a profesor Jiří Janda Kč 100,-. Prvním redaktorem byl T.L.Perthen.

Časopis byl cyklostylovaný na formátu A4, grafika v písmu psacího stroje.

Prvý ročník měl 56 stran, byl vydán asi ve 100 výtiscích a jeho prvý ročník existuje pouze v několika málo úplných exemplářích v soukromých rukou a jeden ve spolkové knihovně.

Druhý ročník měl 110 stran v menším formátu (přibližně A5) a vycházel hektografovaný. Rovněž tak i III. ročník o rozsahu 104 stran, který redigoval Antonín Žízala. Tiskem byl zpravodaj vydáván počínaje IV. ročníkem. Pátý ročník, v roce 1935, byl tisknut na křídovém papíře a obsahoval již trojbarevné přílohy. V roce 1935 počalo, jako příloha zpravodaje KPEP, vycházet střídavě dílo MUDr. Jaroslava Karáska: "CIZOKRAJNÍ PTÁCI CHOVANÍ V KLECÍCH".

"Zpravodaj KPEP" vycházel až do roku 1941, kdy bylo vydávání podle vyhlášky ze dne 13.5.1941 zastaveno. Po válce počal "Zpravodaj KPEP" opět vycházet 15.6.1946, ale pouze po 4 roky. Když se dostal na úroveň, že se mohl rovnat kterémukoliv zahraničnímu časopisu, bylo opětně po 30.6.1950 jeho vydávání zastaveno pod záminkou nedostatku papíru. Po dlouhém jednání bylo konečně povoleno vydat závěrečné číslo 31.10.1951.

Redaktory "Zpravodaje Klubu pěstitelů exotického ptactva" byli v letech:

  • 1931 - 1932 T.L.Perthen,
  • 1933 - 1940 A.Žížala /do onemocnění/
  • 1941 - 1945 prof,. Bedř. Štěpnička, /vydal jen 1 číslo/
  • 1946 - 1951 A.Žížala.

Jak bylo výše uvedeno vydával KPEP na pokračování střídavě se "Zpravodajem KPEP" dílo MUDr. Jaroslava. Karáska: Cizokrajní ptáci chovaní v klecích - tj. první českou publikaci o exotickém ptactvu. Tato publikace byla vydána ve 30 sešitech na křídovém papíře pro členy KPEP a kromě toho 300 separátů, nákladem KPEP, bez jakékoliv subvence a to v létech 1935 - 1941. Na díle pracoval od května 1935 do září 1937 MUDr. Jaroslav Karásek, který ukončil I. díl. Po jeho smrti psal II. díl od ledna 1938 do dubna 1941 František Markowski za spolupráce redakční rady složené z prof. B. Štěpničky, Zdeňka Vegera, Karla Zrůsta a Antonína Žížaly. Nutno podotknouti, že MUDr. Karásek věnoval svou mnohaletou odbornou práci KPEP zdarma a i ostatní zúčastnění pracovali naprosto nezištně a bez jakékoliv odměny.

Kromě uvedené publikace vydal KPEP 300 výtisků publikace R.Webera: "Papoušek vlnkovaný, jeho chov a pěstování" - otisk článků které vycházely na pokračování ve "Zpravodaji KPEP" v r. 1935 - 1937.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe