Knihovna KPEP

Knihovní řád

Knihovna Klubu přátel exotického ptactva (KPEP)

1) Poslání a činnost knihovny:

Knihovna KPEP je knihovnou klubu. Je zřízena za účelem poskytovat knihovnické služby především řádným členům KPEP.

2) Knihovnické služby pro členy KPEP

Knihovna KPEP poskytuje členům KPEP po předložení platného průkazu výpůjční služby bezplatně.

„Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník se souhlasem výboru“ (viz Závěrečná ustanovení)

Výbor klubu udělil k 1. 7. 2011 tuto výjimku:

Umožnit výpůjční služby i nečlenům za následujících podmínek:

1) vypůjčení dokumentů je možné jen v knihovně klubu, po předchozí domluvě.

2) při vypůjčení dokumentů je vybírána jasně a předem stanovená vratná záloha dle sazebníku. Při vrácení knihy je záloha vrácena zpět.

3) do výpůjční knihy jsou zaznamenávány následující údaje: datum, jméno, výše zálohy, podpis vypůjčitele + podpis a razítko knihovníka a je vydán účetní doklad o převzetí vratné zálohy. Po vrácení dokumentu datum vrácení a podpis vypůjčitele + podpis a razítko knihovníka o vrácení dokumentu i zálohy.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

3) Obecná ustanovení

Uživatelské podmínky
Členu do 15 let věku mohou dokument vypůjčit rodiče nebo zákonný zástupce.

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny KPEP
Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo ostatním členům výboru KPEP.

Výpůjční lhůta a podmínky
Výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc, může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
Uživatel nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ni po celou dobu výpůjčky.
Uživatel je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje výbor klubu.
Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno nejvýše 3 dokumenty.

4) Závěrečná ustanovení

Ruší se předchozí knihovní řád KPEP z 1. 6. 2008.
Tento Knihovní řád platí od 1. 7. 2011 na dobu neurčitou.

Výjimky z knihovního řádu povoluje knihovník se souhlasem výboru.

Sazebník vratných záloh pro nečleny KPEP:

Typ dokumentu

Výše vratné zálohy

Časopis, katalog

100 Kč

Kniha, vázané ročníky časopisů

1000 Kč

Seznam všech dostupných a vypůjčitelných dokumentů v knihovně .

Kontakt
Ladislav Žoha
Tel.: 732 483 540
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe