Stanovy klubu

Stanovy Klubu přátel exotického ptactva, z.s.

Klub přátel exotického ptactva, zapsaný spolek, dále jen KPEP, je spolek, který sdružuje zejména chovatele ptáků a usiluje o rozvoj chovatelství a s tím související ochrany přírody a životního prostředí. Navazuje svou činností na práci Klubu pěstitelů exotického ptactva založeného roku 1930 v Praze.

Název spolku

Klub přátel exotického ptactva, z. s. 

Sídlo spolku

Kralická 6, Praha 10 Strašnice, PSČ 100 00 

Znak klubu

Symbolem klubu je znak v podobě papouška kakadu inka sedícího v kruhu doplněný o písmena KPEP na pravé horní části kruhu.

Působnost

Klub přátel exotického ptactva, z. s., má působnost v celé ČR.

Statutární orgán: předseda, jedná samostatně.

Cíle spolku

Sdružovat chovatele a příznivce ptáků a hájit jejich zájmy. Podporovat činnost členů v oblasti odborného rozvoje chovu včetně evidence chovaných ptáků.

Snažit se zachovat druhovou rozmanitost chovaných ptáků a prosazovat jejich hlubší poznání. Zasazovat se o ochranu volně žijících živočichů, ochranu jejich zdraví a šetrné zacházení se zvířaty v lidské péči.

Podporovat a šířit vědecké poznání přírodních zákonitostí zvláště se zaměřením na ochranu přírody, přírodních zdrojů, životního prostředí a ochranu vzácných a ohrožených druhů zvířat.

K dosažení těchto cílů pořádat mimo jiné členské schůze, přednášky, výstavy, zájezdy, vydávat informace a informační tiskoviny, organizovat prodeje, výměny či deponace ptáků a umocnit tímto kontakty mezi chovateli.

Spolupracovat s odbornými, chovatelskými, ochranářskými a kulturními organizacemi obdobného zaměření u nás i v zahraničí.

K plnění výše uvedených cílů je možno zakládat v rámci spolku pracovní skupiny (používaná zkratka PS KPEP).

Členství v KPEP

Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 10 let a právnické osoby.

Fyzická osoba se stává členem spolku poté, co podá písemnou přihlášku do spolku a stvrdí svým podpisem svůj souhlas se stanovami a její přijetí je schváleno nejbližší členskou schůzí. Člen se prokazuje časově omezeným průkazem člena, na kterém je uvedeno jeho členské číslo.

Fyzické osoby mladší 18 let mohou ve spolku vyvíjet činnost pod vedením pověřeného člena spolku staršího 18 let.

Právnická osoba se stává členem spolku na základě uzavřené smlouvy o členství, která obsahuje všechny náležitosti členství – její práva a povinnosti. Písemnou přihlášku a podmínky členství projedná členská schůze. Smlouvu o členství právnické osoby schvaluje členská schůze dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Zánik členství

Členství zaniká:

 • vystoupením ze spolku na základě písemné žádosti, nebo osobním prohlášením na členské schůzi, o čemž je uskutečněn zápis
 • vyloučením na základě rozhodnutí členské schůze pro hrubé porušení stanov,
 • datem uvedeným na časově omezeném průkazu člena s chovatelským číslem, pokud člen nesplnil podmínky pro jeho obnovení,
 • úmrtím fyzického člena nebo zánikem či vypovězením smlouvy u právnické osoby.  

Práva členů – fyzických osob

Člen, fyzická osoba má právo:

 • účastnit se schůzí a akcí pořádaných spolkem,
 • užívat výhod plynoucích z členství a za stanovených podmínek užívat společného majetku,
 • podávat návrhy, podněty a připomínky, popřípaděvyžadovat o nich hlasování na členské schůzi,
 • od 18 let věku hlasovat, volit a být volen do funkcí v orgánech KPEP,
 • na základě platného členského průkazu získat prostřednictvím spolku uzavřené kroužky se zkratkou KPEP a svým chovatelským číslem.

Povinnosti členů – fyzických osob

Člen, fyzická osoba je povinen:

 • aktivně se účastnit života spolku, dle svých možností podporovat zájmy spolku a dbát o jeho dobré jméno,
 • dodržovat stanovy a řídit se usnesením členských a výborových schůzí,
 • obnovit časově omezený průkaz tím, že na výzvu výboru spolku v pravidelných dvouletých cyklech poskytne aktuální údaje o sobě i chovaných ptácích, na jejichž základě obdrží platný časově omezený průkaz člena se svým chovatelským číslem,
 • dodržovat zásady ochrany přírody dle platné legislativy a dbát na ohleduplný přístup ke zvířatům chovaných v lidské péči.

Orgány sdružení

Orgány KPEP jsou:

 • členská schůze
 • výbor
 • kontrolní orgán.

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Řádnou členskou schůzi svolává výbor nejméně čtyřikrát za rok pozvánkou, která je obvykle vytištěna ve Zpravodaji KPEP a rozeslána nejméně 14 dnů před jejich konáním buď běžnou, nebo elektronickou poštou. Na pozvánce musí být uvedeno datum, místo a hodina konání. První schůze v kalendářním roce je schůze výroční. Schůze je usnášeníschopná, sejde-li se nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebná nadpoloviční většina členů, výbor do 7 dnů svolá schůzi novou. Termín náhradní schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po řádném termínu. Tato náhradní schůze se může platně usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Členská schůze schvaluje plán práce a rozpočet na daný rok, projedná a schvaluje práci výboru a ve čtyřletém cyklu (nerozhodne-li členská schůze jinak) volí členy výboru a členy kontrolního orgánu.

Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů.

Všechna rozhodnutí členských schůzí jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů, pokud v těchto stanovách není výslovně uveden požadavek na schválení dvoutřetinovou většinou členů. Zápis ze schůze se zpracuje písemně a je k dispozici všem členům.

V čele KPEP je volený výbor, který musí být nejméně pětičlenný. Bezprostředně po zvolení členů do výboru si jeho členové volí představitele do jednotlivých funkcí. Činnost výboru během volebního období řídí předseda. Dalšími členy jsou místopředseda, jednatel, ekonom a matrikář, případně webmaster a další členové výboru. Jednotlivé funkce nelze kumulovat. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda výboru.

Předseda zastupuje KPEP navenek jako statutární orgán a to samostatně. Svolává a řídí členské schůze, svolává a řídí schůze výboru.

Místopředseda výboru zastupuje předsedu v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. V případě zániku mandátu předsedy se stává statutárním orgánem spolku.

Jednatel koordinuje činnost výboru a spolkových akcí.

Ekonom spravuje a vede spolkové finanční prostředky a veškerý hmotný i nehmotný majetek spolku a vede jejich evidenci.

Matrikář spolku vede veškeré osobní a další údaje členů a je povinen dodržovat platnou legislativu na ochranu osobních dat.

Výbor spolku jmenuje a odvolává vedení pracovních skupin KPEP.

Kontrolní orgán je voleným, nejméně tříčlenným orgánem, jehož činnost řídí její předseda. Provádí revize hospodaření s hmotným, nehmotným i finančním majetkem, kontrolu dodržování stanov, ověřuje správnost zápisů z členských schůzí a činnost výboru. Na zjištěné závady neprodleně upozorňuje výbor. Výroční členské schůzi předkládá zprávu. Kontrolní orgán je na výboru nezávislý, podléhá pouze členské schůzi.

Kontrolní orgán je oprávněn svolat mimořádnou členskou schůzi v případě, že zjistí nesrovnalosti v hospodaření, nebo porušování stanov ze strany členů výboru, případně jiné skutečnosti, které poškozují dobré jméno KPEP.

Zásady hospodaření

KPEP není založen za účelem zisku. Přesto může mít příjmy z finančních darů, případně dodací a z akcí pořádaných spolkem včetně provozní činnosti (vedlejší činnost). Tyto příjmy z vedlejší činnosti jsou určeny výhradně na podporu hlavní činnosti – cílů spolku.

Výbor spravuje majetek spolku během roku, dbá o jeho efektivní využívání v souladu s cíli a posláním spolku.

Finanční uzávěrku spolku schvaluje 1x ročně na výroční členské schůzi, obvykle v březnu každého roku, členská schůze. Výroční členská schůze také rozhoduje o rozdělení případného zisku nebo o úhradě případné ztráty.

Zánik klubu

Rozhodnutím, pro tento účel zvláště svolané členské schůze, dvoutřetinové většiny přítomných členů. Na této členské schůzi musí být přítomna minimálně dvoutřetinová většina všech členů KPEP s platným členským průkazem, což se doloží podepsanou prezenční listinou. Na písemné pozvánce musí být tento účel uveden. Tatáž členská schůze rozhodne rovněž dvoutřetinovou většinou, jak bude naloženo s majetkem.

Dle zákona 82/2012 sb. v platném znění.

Tyto stanovy byly schváleny na výroční členské schůzi dne 7. 3. 2015.

logo footerKlub přátel exotického ptactva

Kralická 6, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 18631118, Datová schránka: khebepe